BKG Golf Fitting Tech center
제목 작성자 시간
피팅(Fitting)분석순서 eun_z4 2019-06-29
Driver+Iron Fitting (드라이버+아이언 분석/피팅) eun_z4 2019-06-19
Wedge Fititng(웨지 분석/피팅) eun_z4 2019-06-19
SAM Putt lab (퍼터 분석/피팅) eun_z4 2019-06-19
Swingweight Adjustments /MOI값 측정,조정 eun_z4 2019-06-19
Iron Loft,Lie Alterations / Putter Loft,Lie Alterations (측정,조정) eun_z4 2019-06-19
Shaft spine(축)Fitting 측정,조정 eun_z4 2019-06-19
BKG Golf Fitting Tech center